close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Data protection declaration

Data protection declaration

A. Všeobecná ustanovení ke zpracování osobních údajů na našem webu

1. Předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Ve společnosti OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (dále také jen OBO) nás velice těší váš zájem o naši webovou prezentaci a nabídku na našem webu.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. V následujícím textu vám proto poskytneme podrobné informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme při vaší návštěvě našich webových prezentací či při využívání nabídek na našich webech a jak tyto osobní údaje následně zpracováváme nebo využíváme. Poskytneme vám také informace o tom, která průvodní ochranná opatření technické či organizační povahy jsme přijali.

Zpracování osobních údajů, jako jsou například jméno, poštovní nebo e-mailová adresa a telefonní číslo subjektu údajů, vždy probíhá v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, využíváme a zpracováváme, a také vyjasnit, zda se vás zpracování osobních údajů týká.

Ačkoli jsme jako správce odpovědný za zpracování osobních údajů realizovali řadu technických a organizačních opatření, při přenosu dat po internetu vždy hrozí riziko nedostatků v zabezpečení, v jehož důsledku nelze zaručit naprosto dokonalou ochranu. Žádáme vás proto, abyste k této skutečnosti při používání naší webové prezentace přihlíželi.

2. Definice

1.1 Osobn daje ve smyslu tchto ustanoven o ochran osobnch daj jsou jednotliv daje o vaich osobnch i vcnch pomrech. Pat mezi n zejmna vae jmno, e-mailov a potovn adresa a telefonn slo.

1.2 Mezi osobn daje pat tak informace o tom, jak pouvte n web. Tyto informace shromaujeme dle tohoto prohlen o ochran osobnch daj. Pi nvtv webu ist za elem zskn informac k tomu dochz zpravidla pouvnm protokol a soubor cookie.

3. Název a adresa správce odpovědného za zpracování osobních údajů

Správcem ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů je:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: +49 2373-89-0
Telefax: +49 2373-89-238
E-mail: info(at)obo.de

4. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
– pověřenec pro ochranu osobních údajů –
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: +49 2373-89-1351
E-mail: datenschutz(at)obo.de

5. Výmaz a blokace osobních údajů / doba ukládání

Není-li při příslušném zpracování osobních údajů v kapitole B. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů stanoveno jinak, osobní údaje, které jsou u nás uložené, smažeme, jakmile jejich uložení již nebude nutné a výmaz není v rozporu s právními předpisy o uchovávání dat. Pokud osobní údaje subjektu údajů nebudou smazány, protože jsou nutné k jiným a právními předpisy přípustným účelům, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že osobní údaje se zablokují a nebudou zpracovávány k jiným účelům. To platí například pro osobní údaje subjektu údajů, které je nutné uchovávat z obchodně-právních či daňově-právních důvodů.

Dle požadavků právních předpisů jsou údaje uchovávány po dobu šesti let podle § 257 odst. 1 německého obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventáře, počáteční rozvahy, roční uzávěrky, obchodní korespondence, účetní doklady atd.), resp. po dobu deseti let podle § 147 odst. 1 německého daňového řádu (účetní knihy, účetní zápisy, výroční obchodní zprávy, účetní doklady, obchodní korespondence atd.).

6. Práva subjektu údajů

6.1. Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na potvrzení uplatnit, může se za tímto účelem kdykoli obrátit buď na nás, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.2. Právo na informace

Každý subjekt údajů má právo od nás kdykoli bezplatně získat jak informace o osobních údajích, které v souvislosti s jeho osobou ukládáme, tak kopii těchto osobních údajů. Subjekt údajů má dále nárok na následující informace:

– účely zpracování;

– kategorie zpracovávaných osobních údajů;

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

– plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

– existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

– právo podat stížnost u dozorového úřadu;

– informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů;

– skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje přeneseny do třetí země nebo předány mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů v ostatním právo na získání informací o vhodných zárukách v souvislosti s přenesením nebo předáním osobních údajů.

Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na informace uplatnit, může se za tímto účelem kdykoli obrátit buď na nás, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.3 Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud by subjekt údajů chtěl toto právo na opravu uplatnit, může se za tímto účelem kdykoli obrátit buď na nás, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.4 Právo na výmaz

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů a osobní údaje není nezbytné zpracovávat:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

– subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

– subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

– osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

– osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

– osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud je dán některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si chce vyžádat výmaz osobních údajů uložených u společnosti OBO, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na jiného pracovníka. Zajistíme, aby bylo žádosti o výmaz bez zbytečného prodlení vyhověno.

Jestliže společnost OBO osobní údaje zveřejnila a je jako správce povinna tyto osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, jestliže osobní údaje není nezbytné zpracovávat. V této souvislosti učiníme v jednotlivých případech nezbytné kroky.

6.5 Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

– subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

– zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

– správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

– subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Nastane-li některý z výše uvedených případů a subjekt údajů si chce vyžádat omezení osobních údajů uložených u společnosti OBO, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Zajistíme pak omezení zpracování.

6.6 Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a zpracování se provádí automatizovaně, jestliže zpracování není nutné k výkonu úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo k výkonu veřejné moci, kterým byl správce pověřen.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má dále subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na nás nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.7 Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Společnost OBO osobní údaje v případě vznesení námitky dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost OBO osobní údaje zpracovává pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud u nás subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má každý subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem výkonu práva na vznesení námitky se může subjekt údajů kdykoli obrátit přímo na nás. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo – přiznané evropskými směrnicemi a regulátory – nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně případného profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, jestliže rozhodnutí

– není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; nebo

– je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

– je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Jestliže rozhodnutí

– je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; nebo

– je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede OBO vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit práva související s automatizovaným rozhodováním, může se za tímto účelem kdykoli obrátit buď na nás, nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

6.9 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud by subjekt údajů chtěl uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se na nás za tímto účelem kdykoli obrátit.

Každý subjekt údajů se s námi může v případě všech dotazů a podnětů ohledně ochrany osobních údajů přímo spojit.

6.10 Právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo podat u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost na zpracování jeho osobních údajů v naší společnosti.

7. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud v popisu příslušného postupu zpracování osobních údajů v následující kapitole B. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, platí následující úprava.

Jako právní základ pro postupy zpracování osobních údajů, k nimž je nutné získat souhlas s určitým účelem zpracování, slouží společnosti OBO čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, námi samotnými nebo některou z našich dceřiných společností – k jejímž službám a/nebo produktům se poptávka vztahuje –, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR. To samé platí pro postupy zpracování nutné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, například v případech dotazů na naše služby a produkty.

Pokud společnost OBO podléhá právní povinnost, v jejímž důsledku je nutné zpracování osobních údajů, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve zřídkavých případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. V tomto případě je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Postupy zpracování mohou být také založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právním základu jsou založeny postupy zpracování, které nespadají pod žádný z výše uvedených právních základů, jestliže je zpracování nutné pro účely oprávněného zájmu společnosti OBO nebo třetí strany a nepřevažují zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Takové postupy zpracování jsou nám povoleny především proto, že je zvlášť zmiňuje evropská legislativa (srov. úvodní část GDPR, bod [47] 2. věta).

8. Zohlednění oprávněných zájmů

Pokud v popisu příslušného postupu zpracování osobních údajů v kapitole B. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů není upraveno jinak a zpracování osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívá náš oprávněný zájem ve výkonu naší obchodní činnosti a s tím souvisejících hospodářských zájmech.

9. Ochrana osobních údajů při používání našich kontaktních údajů / možnost odvolání souhlasu

Pokud ke kontaktování použijete kontaktní údaje uvedené na našem webu (např. naši e-mailovou adresu nebo faxové číslo), osobní údaje, které nám při tom sdělíte, budou zpracovány za účelem, pro který nás kontaktujete. Jestliže se váš dotaz nevztahuje ke službám a/nebo produktům společnosti OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), nýbrž ke službám a/nebo produktům dceřiné společnosti, váš dotaz zpracuje a zodpoví tato dceřiná společnost; za tímto účelem jí musíme váš dotaz odpovídajícím způsobem předat.

Pokud důvod kontaktování spočívá ve vašem zájmu o naše služby a/nebo produkty, resp. v plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, tvoří právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Ve všech ostatních případech kontaktování máme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem na zpracování osobních údajů na základě vámi zahájené komunikace.

Osobní údaje shromážděné za účelem zodpovězení vašeho dotazu nebo uzavření a plnění smluvního vztahu zůstanou uloženy až do úplného vyřízení dotazu, resp. do ukončení smluvního vztahu a poté budou vymazány (nikoli však před uplynutím případných záručních lhůt), leda že bychom podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR byli na základě daňově-právních a obchodně právních povinností uchovávání dat a dokumentace (podle německého obchodního zákoníku, trestního zákoníku nebo daňového řádu) povinni zajistit uložení po delší dobu nebo jste udělili souhlas s uložením na delší dobu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. Kromě toho bychom s vámi chtěli udržovat kontakt i po zpracování zakázky, resp. po skončení smlouvy a upozorňovat vás elektronickou formou – například zprávami zasílanými na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli – na naše služby a nabídky. Zpracování osobních údajů k těmto účelům udržování zájmu a loajality zákazníků a také k účelu snadnějšího kontaktování opíráme o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž na základě zvážení zájmů vyplývajících z vašich základních práv a svobod spatřujeme také výhody, které vám v důsledku tohoto kontaktování například při včasném upozornění na naše služby a nabídky dají příležitost získat při dalších stavebních záměrech žádost o předložení nabídky nebo možnost vyjasnit otázky přímo s kontaktními osobami. Zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a neslouží k přímému marketingu, máte právo kdykoli odmítnout z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace. V případě přímého marketingu můžete zpracování kdykoli odmítnout i bez uvedení důvodů.

Osobní údaje zpracovávané na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem udržování loajality zákazníků, resp. přímého kontaktování budou zpracovávány až do zániku oprávněného zájmu a pak budou vymazány, nejpozději ve chvíli, kdy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů. Zákonné lhůty pro uchovávání dat budou dodrženy i s ohledem na tyto osobní údaje.

Příjemci osobních údajů zpracovávaných podle tohoto předpisu jsou poskytovatelé IT služeb (např. webhostingové firmy), s nimiž jsme podle čl. 28 GDPR uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování osobních údajů, a případně dceřiné firmy, k jejichž službám a/nebo produktům se váš dotaz vztahuje.

10. Ochrana osobních údajů při zaslání žádostí o zaměstnání a v rámci pracovních konkurzů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání shromažďujeme a zpracováváme za účelem pracovních konkurzů, a tím pádem na základě opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, resp. na základě našeho oprávněného zájmu o zaměstnávání pracovníků podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracování může probíhat i elektronickou cestou, například pokud nám uchazeč o zaměstnání příslušné podklady zašle elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Pokud s uchazečem o zaměstnání uzavřeme pracovní smlouvu, uložíme předané osobní údaje za účelem realizace pracovního poměru, přičemž budeme dodržovat právní předpisy. Pokud správce odpovědný za zpracování osobních údajů s uchazečem neuzavře pracovní smlouvu, budou uchazečovy podklady automaticky vymazány dva měsíce po sdělení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, není-li výmaz v rozporu s ostatními oprávněnými zájmy správce. Mezi ostatní oprávněné zájmy v tomto smyslu patří například důkazní povinnost v řízení podle německého všeobecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Na základě digitalizované evidence došlých žádostí o zaměstnání jsou příjemcem zpracovávaných osobních údajů naši poskytovatelé IT služeb (zejména webhostingové firmy), s nimiž jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

11. Změny těchto ustanovení o ochraně osobních údajů

Společnost OBO si vyhrazuje právo na to, aby tato ustanovení o ochraně osobních údajů kdykoli změnila s účinností do budoucna. Příslušná aktuální verze je k dispozici na webu. Web pravidelně navštěvujte a informujte se o platných ustanoveních o ochraně osobních údajů.

B. Zvláštní ustanovení ke zpracování osobních údajů na našem webu

1. Shromažďování a využívání vašich osobních údajů

Rozsah a způsob shromažďování a používání vašich osobních údajů se liší podle toho, zda naši internetovou prezentaci navštěvujete pouze za účelem získání informací, nebo zda využíváte námi nabízené služby, například pokud s námi uzavřete smlouvu prostřednictvím našeho webu, a případně se zaregistrujete.

2. Používání k získání informací / shromažďované údaje / soubory cookie

(1) Při používání webu pouze k získání informací, tedy pokud prostřednictvím našeho webu neprovedete například žádnou objednávku nebo nám nepředáte informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Když si chcete prohlížet náš web, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit náš web a zajistili jeho stabilitu a zabezpečení (právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa
  • datum a čas dotazu
  • rozdíl v časových pásmech proti Greenwichskému času (GMT)
  • obsah požadavku (konkrétní stránka)
  • stav přístupu / stavový kód HTTP
  • příslušné přenesené množství dat
  • web, ze kterého požadavek přichází
  • prohlížeč
  • operační systém a jeho rozhraní
  • jazyk a verze internetového prohlížeče
(2) Údaje zpracovávané podle odst. 1 tohoto předpisu ukládáme k uvedeným účelům po dobu 30 dnů a pak je mažeme.

(3) Kromě výše uvedených údajů se při používání našeho webu do vašeho počítače ukládají soubory cookie. To probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jestliže jste při vstupu na naši internetovou prezentaci odsouhlasili používání souborů cookie. V těchto případech se vytvoří takzvaný soubor Accept Cookie, který sám o osobě neobsahuje nic dalšího než upozornění na to, že jste kliknuli na upozornění o souborech cookie a povolili jste vytváření relačních souborů cookie. Soubory cookie dále používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v optimalizaci a hospodárném provozu naší internetové prezentace. Soubory cookie jsou drobné textové soubory, které vámi používaný prohlížeč ukládá na váš pevný disk a jejichž prostřednictvím získává subjekt, který soubor cookie vytvořil (v tomto případě jsme to my), určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani do vašeho počítače zavléct viry. Slouží k celkovému zvýšení uživatelské přívětivosti a efektivity internetové prezentace.

(4) Používání souborů cookie:

a) Náš web využívá následující druhy souborů cookie, jejichž rozsah a způsob fungování vysvětlujeme v následujícím textu:

– dočasné soubory cookie (viz b);
– trvalé soubory cookie (viz c).

b) Dočasné soubory cookie se automaticky smažou při zavření prohlížeče. K těmto souborům patří zejména relační soubory cookie. Do těchto souborů se ukládá takzvaný identifikátor Session ID, jehož pomocí lze různé dotazy vašeho prohlížeče přiřadit k vaší relaci. Tímto způsobem je možné opětovně rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na náš web. Relační soubory cookie se mažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

c) Trvalé soubory cookie se mažou automatizovaně po uplynutí stanovené doby, která se liší v závislosti na konkrétním souboru cookie a může činit i několik let. Tyto soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

d) Nastavení svého prohlížeče můžete konfigurovat podle svých přání a například zakázat ukládání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme, že v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce tohoto webu.
(5) Příjemcem údajů zpracovávaných podle výše uvedených odstavců jsou poskytovatelé IT služeb (zejména webhostingové firmy), s nimiž jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR.

3. Google Analytics

Na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v analyzování, optimalizaci a hospodárném provozu naší internetové prezentace ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, používáme službu pro webovou analytiku Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Společnost Google používá soubory cookie. Informace o používání internetové prezentace uživateli, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA.

Společnost Google je certifikována podle dohody o Štítu EU–USA na ochranu soukromí a zaručuje tak dodržování evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Společnost Google bude tyto informace z našeho pověření používat k vyhodnocování toho, jak uživatelé používají naši internetovou prezentaci, k sestavování zpráv o aktivitách na této internetové prezentaci a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s používáním této internetové prezentace a internetu. Při tom mohou být ze zpracovávaných údajů vytvářeny pseudonymní uživatelské profily.

Službu Google Analytics používáme k tomu, abychom reklamy zobrazované v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů zobrazovali jen uživatelům, kteří také projevili zájem o naši internetovou prezentaci nebo kteří vykazují určité charakteristické znaky (např. zájem o určitá témata nebo produkty identifikovaný podle navštívených webů), které sdělujeme společnosti Google (tzv. segmenty publika pro remarketing, resp. segmenty publika pro službu Google Analytics). Cílem segmentů publika pro remarketing je také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je.

Službu Google Analytics používáme včetně služby Universal Analytics. Služba Universal Analytics nám umožňuje analyzovat aktivitu na našem webu bez ohledu na uživatelovo zařízení (např. při přístupu z notebooku a později z tabletu). Umožňuje to přiřazení identifikátoru User ID každému uživateli. Toto přiřazení se provádí například tehdy, když si vytváříte zákaznický účet nebo se k němu přihlašujete. Společnosti Google však nepředáváme žádné osobní údaje. Ačkoli služba Google Analytics získává od služby Universal Analytics doplňující data, neznamená to, že by s tím bylo spojeno omezení ochrany osobních údajů v podobě IP maskingu nebo doplňku pro prohlížeč.

Službu Google Analytics používáme jen s aktivovaným anonymizováním IP adres. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru společnost Google IP adresu uživatele zkracuje. Na server společnosti Google v USA se úplná IP adresa přenáší a na tomto serveru zkracuje pouze ve výjimečných případech.

IP adresa přenášená prohlížečem uživatele se nepáruje s dalšími daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie mohou uživatelé zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; uživatelé mohou mimoto zamezit tomu, aby společnost Google zaznamenávala a zpracovávala údaje vytvořené souborem cookie, které se vztahují k jejich používání této internetové prezentace, a to stažením a instalací pluginu do prohlížeče dostupného na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Další informace o využívání údajů společností Google a o možnostech nastavení a odmítnutí zpracování osobních údajů najdete zde:

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics (zejména na mobilních zařízeních, která neumožňují instalovat výše uvedený plugin do prohlížeče) můžete navíc zamezit kliknutím na následující odkaz. Vytvoří se tzv. opt-out cookie, který zamezuje zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivace shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics

5. Používání funkcí a nabídek na našem webu

Pokud budete chtít využít služeb nabízených na našem webu, například objednat zboží z našeho internetového obchodu nebo se registrovat k odběru e-mailového zpravodaje, je nutné, abyste uvedli další osobní údaje. Podrobné související informace najdete v následujících ustanoveních.

5.1 Kontaktní formulář

(1) Při dobrovolném používání našich kontaktních formulářů váš požádáme o zadání názvu firmy, jména a příjmení, poštovní adresy vaší firmy a také vaší e-mailové adresy, přičemž tyto údaje jsou označeny jako povinné. Kromě toho máte možnost v případě potřeby uvést další údaje, které optimalizují vaši osobní dosažitelnost a oslovování (např. telefonní číslo, název pracovní pozice a důvod vašeho dotazu či kontaktování [zpráva]).

(2) Při odeslání vašeho dotazu uložíme IP adresu, kterou jste použili, a okamžiky přihlášení. Účelem tohoto postupu je to, abychom mohli váš dotaz dokázat a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tvoří v první řadě vámi výslovně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování údajů dále slouží k zodpovězení vámi iniciovaného dotazu a také ke smluvním účelům či účelům před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů dále probíhá na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zodpovězení vašeho dotazu na naše služby, resp. nabídky a možnosti prokázání možného zneužití e-mailové adresy, která k tomu byla použita. Pokud se rozlišují povinné a dobrovolně uváděné údaje, jsou jako povinné údaje ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 25 GDPR zjišťovány pouze údaje, které jsou typicky sdělovány i při používání jiných způsobů zaslání dotazu – například prostřednictvím e-mailového podpisu odesilatele dotazu – a u nichž zkušenost ukázala, že tyto údaje (viz odst. 2) jsou nutné k zodpovězení dotazu. Tyto údaje typicky potřebujeme například k tomu, abychom
– odesilatele dotazu dokázali přiřadit ke správnému prodejnímu regionu;
– odesilatele dotazu dokázali přiřadit ke správnému obchodnímu zástupci;
– odesilatele dotazu mohli cíleně zvát na veletrhy, semináře atd.;
– odesilateli dotazu mohli zaslat certifikáty potvrzující účast na seminářích;
– odesilateli dotazu mohli zasílat tištěné materiály;
– odesilateli dotazu mohli dodávat materiály, vzorky atd.;
– odesilateli dotazu mohli doporučovat místní velkoobchody.
Dobrovolné údaje, například o pracovní pozici nebo důvodu dotazu, nám pomáhají poskytnout vám nejlepší možnou asistenci, aniž bychom od vás museli zjišťovat další informace, protože máme například připravené různé produkty a informace pro různé profesní skupiny. Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR konečně spočívá i ve využívání vámi poskytnutých údajů k pozdějšímu kontaktování ve smyslu (potenciální) péče o zákazníky a informování o našich nabídkách a službách.

(5) Vám poskytnuté údaje smažeme, jakmile je již nebude nutné ukládat k výše uvedeným účelům. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, což je možné kdykoli s účinností do budoucna, ale nedotkne se přípustnosti zpracování osobních údajů, které proběhlo před okamžikem odvolání souhlasu, a/nebo vznesete námitku proti oprávněnému zájmu, na kterém je založeno zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), osobní údaje smažeme bez zbytečného odkladu. To neplatí pouze tehdy, pokud další zpracování ospravedlňuje jiný zákonný důvod (např. plnění poskytovaná před uzavřením a po uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo by byl okamžitý výmaz osobních údajů v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání dat (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

(6) Příjemci osobních údajů zpracovávaných podle tohoto předpisu jsou poskytovatelé IT služeb (např. webhostingové firmy), s nimiž jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR, a případně dceřiné firmy, k jejichž službám a/nebo produktům se váš dotaz vztahuje.

5.2 E-mailový zpravodaj

(1) Po udělení souhlasu a uvedení své e-mailové adresy se můžete registrovat k odběru našeho e-mailového zpravodaje, kterým vás informujeme o našich aktuálních zajímavých nabídkách, službách a produktech, novinkách z naší firmy a dalších aktuálních tématech kolem společnosti OBO. Povinným údajem pro zasílání informačního zpravodaje je výhradně e-mailová adresa.

(2) Při registraci k odběru našeho e-mailového používáme zpravodaje metodu dvojího vyjádření souhlasu, tzv. double opt-in. To znamená, že vám po registraci na zadanou e-mailovou adresu pošleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení toho, že si přejete dostávat e-mailový zpravodaj. Pokud svou registraci do 72 hodin nepotvrdíte, vaše informace se zablokují a automaticky smažou. Kromě toho ukládáme i IP adresy, které jste použili, a okamžik registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je to, abychom mohli vaši registraci dokázat a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů. Po potvrzení odběru e-mailového zpravodaje uložíme údaje podle odst. 2, které jste uvedli, za účelem zasílání e-mailového zpravodaje a dokázání možného zneužití vaší e-mailové adresy podle odst. 2.

(4) Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tvoří váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a z hlediska údajů zpracovávaných podle odst. 2 náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v dokázání možného zneužití k tomu použité e-mailové adresy.

(5) Svůj souhlas se zasíláním e-mailového zpravodaje můžete kdykoli odvolat a odběr zrušit. Odvolání souhlasu můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailovém zpravodaji, e-mailem zaslaným na adresu info(at)obo.de nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v impresu.

(6) Vaši e-mailovou adresu ukládáme za účelem zasílání e-mailového zpravodaje jen po požadovanou dobu jeho odběru. Ostatní údaje uložené podle odst. 1 smažeme nejpozději do jednoho měsíce od zrušení odběru e-mailového zpravodaje.

(7) Příjemcem údajů zpracovávaných podle tohoto předpisu jsou poskytovatelé IT služeb (zejména webhostingové firmy), s nimiž jsme uzavřeli odpovídající dohodu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR.

5.3 OBO Construct

(1) Našim zákazníkům, pracovníkům a potenciálním novým zákazníkům i smluvním partnerům poskytujeme prostřednictvím našeho webu možnost používat naši aplikaci OBO Construct v různých verzích. OBO Construct je k dispozici jako aplikace ke stažení nebo v podobě webové aplikace. Když si stáhnete a/nebo používáte naši aplikaci, uzavíráte s námi odpovídající smlouvu o používání, a to i v případě, že je používání bezplatné.

Chcete-li si aplikaci stáhnout, musíte do formuláře pro stažení nejprve zadat údaje o osobě uživatele. Tyto údaje představují zejména kmenová data uživatele, tedy jeho jméno a poštovní a e-mailovou adresu, které potřebujeme k tomu, abychom mohli uživatele identifikovat jako smluvní stranu a mohli ho jako takového případně kontaktovat (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Kromě toho se ptáme i na název pracovní pozice, který je pro nás důležitý kvůli tomu, abychom mohli uživatele jednotlivých produktů přiřadit k různým profesním oblastem a nabízené produkty přizpůsobit profesním oblastem, které aplikaci nejčastěji používají. Toto zpracování údajů tudíž vždy probíhá v našem oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Zpracování údajů kromě toho probíhá také podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu, protože je jen na vás, zda budete bezplatně nabízenou aplikaci používat a zda nám v této souvislosti sdělíte své údaje.

Kromě možnosti stažení aplikace nabízíme u některých produktů z řady OBO Construct (např. OBO Construct pro podlahové systémy a OBO Construct pro uzemňovací systémy) také možnost registrovat se pro používání softwaru a vytvořit si heslo pro pozdější přihlašování. Při registraci se proto za stejným účelem zpracování dotazujeme na stejné údaje jako ve výše popsaném formuláři pro stažení softwaru, takže odkazujeme na ustanovení, která jsme uvedli v souvislosti s ním. Vaši e-mailovou adresu dále shromažďujeme kvůli tomu, abychom mohli dokončit proces registrace, protože registraci musíte potvrdit odkazem v e-mailu, kterým zároveň aktivujete svůj účet. Vaši e-mailovou adresu rovněž potřebujeme k tomu, abychom byli schopni uložit a přiřadit vaše konfigurace. Se svou e-mailovou adresou a heslem, se můžete přihlásit jako uživatel a zobrazit všechny své projekty a konfigurace.

Jakmile máte účet, můžete vytvářet libovolný počet projektů. Mezi jediná povinná pole při tom patří název projektu a datum zakázky. Jako datum je předem vyplněno aktuální datum, jako název projektu „Nový projekt“; tento název lze změnit. Tímto způsobem můžete rovnou vytvořit projekt, aniž byste o něm museli zadávat další údaje. Název projektu ale můžete změnit a také uvést další související údaje (jako je zkratka projektu, číslo projektu, zákaznické číslo, název zákazníka, adresa zákazníka). Údaje, které při těchto operacích zadáte, se ukládají na náš server a příslušný uživatel (tedy vy) je může zobrazit jen na základě vytvořeného hesla.

Zpracování výše uvedených údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR uděleného při registraci a také za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kromě toho máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v tom, abychom našim (potenciálním a/nebo bývalým) zákazníkům a také našim zaměstnancům a smluvním partnerům nabízeli praktickou aplikaci střiženou na míru jejich potřebám, kterou musíme neustále optimalizovat. Za účelem této neustálé optimalizace musíme analyzovat používání aplikace. Analýza používání webových aplikací probíhá pomocí služby Google Analytics (informace o službě a o možnostech odmítnutí viz výše, bod B 3). V rámci toho se zásadně nepřistupuje k vašim osobním údajům uloženým v projektu.

K plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) je nutné – a rovněž v tom spočívá náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) –, abychom vás prostřednictvím vámi uložených kontaktních údajů mohli požádat o názor na používanou aplikaci a/nebo vás kontaktovali, abychom od vás získali zlepšovací návrhy nebo vás upozornili na nové možnosti už používané aplikace nebo na užitečné doplňky či další aplikace.

(2) Bez vašeho výslovného souhlasu nebo bez zákonného podkladu nepředáme vaše osobní údaje třetím stranám, které se nepodílí na plnění smlouvy, s výjimkou námi pověřených softwarových vývojářů. Tyto údaje předáváme pověřeným softwarovým vývojářům, aby vám mohli poskytovat nezbytné technické informace, resp. aktualizace vámi používané aplikace. Upozorňujeme, že se v tomto případě jedná o zpracování podle čl. 28 GDPR. Příslušní softwaroví vývojáři se nám v souladu se zákonnými požadavky smluvně zavázali k dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů.

(3) Po úplném splnění smlouvy budou vaše osobní údaje zablokovány proti dalšímu používání. Po uplynutí lhůty podle daňově-právních a obchodně právních předpisů budou tyto údaje vymazány, jestliže neposkytnete výslovný souhlas s jejich dalším používáním. Osobní údaje zpracovávané na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR budou zpracovávány až do zániku oprávněného zájmu a pak budou vymazány, nejpozději ve chvíli, kdy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů. Zákonné lhůty pro uchovávání dat budou dodrženy i s ohledem na tyto osobní údaje.

(4) Při poskytnutí softwaru prostřednictvím obchodu s aplikacemi je nutné dodatečně zohlednit zásady nakládání s vašimi osobními údaji stanovené provozovatelem obchodu s aplikacemi. Za takové využívání osobních údajů odpovídají výhradně provozovatelé obchodů s aplikacemi.

6. Sociální pluginy

Na našem webu nepoužíváme žádné sociální pluginy. Poskytujeme pouze odkazy na různé služby sociálních médií. Informace o tom, které údaje při tom zaznamenávají poskytovatelé těchto služeb a jak je používají, najdete v zásadách ochrany soukromí příslušné služby.

7. Mapy Google

Tento web používá službu Mapy Google k zobrazení interaktivních map a k vytváření popisů trasy. Mapy Google je mapová služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba vám zobrazí naši polohu a usnadní vám případný příjezd k nám. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při používání služby Mapy Google mohou být na servery společnosti Google v USA přenášeny informace o používání tohoto webu včetně vaší IP adresy a (výchozí) adresy zadané v rámci funkce plánování tras. Když otevřete stránku naší internetové prezentace, která obsahuje Mapy Google, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Mapová data společnost Google přenese přímo do vašeho prohlížeče a začlení je do našeho webu. Nemáme proto vliv na rozsah osobních údajů, které společnost Google tímto způsobem shromažďuje. Dle našich aktuálních vědomostí se jedná nejméně o tyto údaje:
– datum a čas navštívení příslušného webu,
– internetová adresa neboli URL volaného webu,
– IP adresa, (výchozí) adresa zadaná v rámci funkce plánování tras.

K tomu dochází nezávisle na tom, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda se uživatelský účet nepoužívá. Když jste přihlášeni ke službám společnosti Google, vaše údaje se přímo přiřadí k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby údaje byly přiřazovány k vašemu profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google vaše údaje ukládá (i pro nepřihlášené uživatele) do uživatelských profilů, které vyhodnocuje. Takové vyhodnocování probíhá zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google, které spočívají v zobrazování individuálně přizpůsobené reklamy, průzkumu trhu a/nebo uspořádání jejích webů v souladu s potřebami uživatelů.

Proti tvorbě těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž k výkonu tohoto práva se musíte obracet přímo na společnost Google. V této souvislosti si přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy. Možnost odmítnutí (opt-out) by měla být přístupná pomocí následujícího odkazu: www.google.com/settings/ads/.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována podle dohody o Štítu EU–USA na ochranu soukromí, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU na základě (kritizovaného) názoru Komise EU.

Pokud s budoucím předáváním vašich osobních údajů společnosti Google v rámci používání Map Google nesouhlasíte, je také možné webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat, a to tak, že ve svém prohlížeči vypnete používání JavaScriptu. Službu Mapy Google, a tím pádem ani zobrazování map na tomto webu pak nebude možné používat.

Podmínky používání, stanovené společností Google, najdete na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/terms/regional.html , doplňkové podmínky používání služby Mapy Google najdete na adrese https://www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps.html. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webu společnosti Google („Zásady ochrany soukromí Google“): http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Používáním našeho webu udělujete souhlas se zpracováním údajů, které o vás získá společnost Google, a to způsobem a k účelu výše popsaným.

8. Bezpečnostní opatření

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu se stavem techniky, kterými zajišťujeme, aby byla dodržována ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů a aby námi zpracovávané údaje byly chráněny proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. K bezpečnostním opatřením patří zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.