close

Je možné, že se nacházíte na chybné internetové prezentaci společnosti OBO Bettermann. Můžete přejít na stránky určené pro tyto státy:

Energetika, zásobování energií a likvidace odpadu

Systémy ochrany před bleskem a přepětím

Jímací zařízení a svody

Systémy jímacích zařízení a svodové systémy
Přímé i nepřímé účinky úderu blesku a také další transientní přepětí představují pro chemická a petrochemická zařízení vysoké nebezpečí. Dle směrnic ATEX odpovídají za bezpečnost zařízení jejich provozovatelé. Musejí zajistit rozdělení do zón a posoudit nebezpečí výbuchu. OBO nabízí vhodný systém jímacích zařízení a svodů pro každý způsob použití.

Ověřená bezpečnost
Součásti ochrany před bleskem odpovídají normě ČSN EN 62305 (IEC 62305) a jsou otestovány dle mezinárodních i evropských norem řady IEC 62561 (ČSN EN 62561). V prostředí s nebezpečím výbuchu v petrochemických zařízeních, skladech výbušných kapalin nebo elektrárnách zajišťují důležité ochranné funkce. Pomocí oddělených a izolovaných jímacích tyčí lze zabezpečit i komíny, anténní sloupy, ventilační trubky, zásobníky a podobné části zařízení.

Svodové systémy
Izolované svody, instalované buď na částech zařízení nebo přímo v nich, spolehlivě a bez jiskření vedou bleskový proud z jímacích zařízení (z místa úderu) do uzemňovacího systému. Chrání tak lidi a zařízení před nebezpečím bleskového proudu a také před tvorbou jisker a s tím souvisejícím požárem. Jímací a svodové systémy je třeba projektovat na základě rozdělení do zón určujících nebezpečí výbuchu. Izolovaný svod OBO isCon® svádí bleskový proud bez vzniku zápalných jisker. Díky ověřenému splnění tohoto předpokladu lze svod isCon® použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ověřeno organizacemi:

 • Testovací středisko BET
 • DEKRA (ATEX)
Uzemňovací systémy

Uzemňovací systémy v průmyslových zařízeních
Nerušený provoz průmyslových zařízení zajišťuje propojení všech instalovaných uzemňovacích systémů. Hustá globální uzemňovací síť minimalizuje rozdíly v potenciálu. Velikost ok se může lišit v závislosti na konkrétním stavebním objektu.

Svedení bleskového proudu do země
Uzemňovací systémy vedou zachycený a svedený bleskový proud do země. Kromě toho musejí spolehlivě zamezit rozdílům v potenciálu. Součástí komplexního uzemňovacího systému je ochranné uzemnění na ochranu osob a majetku, uzemnění chránící před bleskem, které bleskový proud svádí do země, a funkční uzemnění elektrických částí zařízení.

Velikost ok
Technicky a ekonomicky vhodná je velikost ok 20 × 20 metrů. S uzemňovacím systémem je nutné po každých 30 metrech propojit také nadzemní potrubní mosty mimo výrobní zařízení. OBO nabízí pro každou aplikaci správný a trvale odolný uzemňovací systém odpovídající normám, a to jak na ochranu před bleskem dle normy IEC 62305 (ČSN EN 62305), tak pro základová uzemňovací zařízení dle normy DIN 18014.

Uzemňovací systémy

 • Součásti otestovány dle normy IEC 62561 (VDE 0185-561)
 • Řešení pro všechny druhy uzemnění, například základové, kruhové, hloubkové a ploché
 • Systémy pro všechny případy použití – od ochrany před bleskem po vyrovnání potenciálů
Systémy vyrovnání potenciálů a oddělovací jiskřiště

Spolehlivá ochrana před rozdíly napětí
Systémy vyrovnání potenciálů zajišťují bezpečné rozvedení bleskové energie, před úrazem či poškozením elektrickým proudem ale chrání lidi, elektrické systémy a přístroje v budově i při jiných rozdílech napětí. V případě úderu blesku se asi 50 procent bleskové energie svádí do uzemňovacího zařízení. Zbývajících 50 procent se rozvádí v systému vyrovnání potenciálů (vnitřní ochrana před bleskem). Z toho důvodu je nutné obzvlášť chránit zejména součásti rozvodu elektrické energie a datovou techniku.

Požadavky právních předpisů
V každé budově musí být zřízen systém vyrovnání potenciálů dle normy IEC 60364 (VDE 0100-534), resp. EN 62305 (ČSN EN 62305). Povinný je také při zhotovování každé nové instalace nebo při provádění změn. S otestovanými výrobky OBO lze v souladu s aktuálním stavem techniky zhotovit rozvětvené vyrovnání potenciálů, do kterého jsou začleněny kovové části budovy, například armovací ocel nebo kovové fasády. Vzniká tak optimální ochrana proti rozdílům v potenciálech a indukčním vazbám.

Vyrovnání potenciálů v prostředí s nebezpečím výbuchu
V oblastech s výbušnou atmosférou je nutné k vyrovnání potenciálů použít izolovaná, zapouzdřená jiskřiště schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ochranné jiskřiště OBO Parex izoluje části zařízení od korozivního proudu a splňuje požadavky na svádění bleskových proudů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ověřeno organizacemi:

 • DEKRA (ATEX)
 • DNV
 • Testovací středisko BET
 • VDE
Systémy ochrany před přepětím pro silnoproudou techniku

Rychlé reakce a vysoká efektivita
Přepětí vzniká přímým či nepřímým úderem blesku nebo spínáním v silnoproudé síti. Přepěťová ochrana proto zajišťuje nejen efektivní ochranu před energií blesku, ale také před rušením, k němuž dochází ve veřejných rozvodech. Zařízení přepěťové ochrany zaručují kontrolované vyrovnání potenciálů v síťových vedeních pod napětím. Reagují ještě před tím, než přepětí stačí zničit izolaci v elektrických a elektronických přístrojích.

Ověřená bezpečnost
Všechna zařízení přepěťové ochrany značky OBO testujeme v souladu s normami ve vlastním testovacím středisku BET a poskytujeme na ně pětiletou záruku. Vysokou kvalitu našich produktů potvrzuje řada národních i mezinárodních zkušebních značek.

Ověřeno organizacemi:

 • UL
 • VDE
 • Testovací středisko BET
 • ÖVE
 • KEMA
 • GOST
Systémy ochrany před přepětím pro telekomunikační a datovou techniku

Zajištění toku dat
Mezi zvlášť citlivé oblasti v chemických a petrochemických systémech se řadí datová a komunikační technika. I ona je silně ohrožena účinky úderu blesku a přepětí. Společnosti jsou odkázány na rychlý a spolehlivý přenos dat.

Potenciální rizika
Riziko, které hrozí komplexním objektům, vyplývá z jejich rozlehlosti, polohy, otevřené konstrukce i využívání moderní měřicí, řídicí a regulační techniky.

Optimální ochrana
Systémy přepěťové ochrany OBO optimálně zabezpečují telekomunikační a datová vedení. Reagují ještě před tím, než přepětí stačí zničit izolaci v elektrických a elektronických přístrojích.

Ověřeno organizacemi:

 • DEKRA (ATEX)
 • Testovací středisko BET
 • Fieldbus-Foundation